Umowa o Przeprowadzenie Kursu Weryfikacyjnego

  Zawarta w dniu 26/01/2021 r. w Poznaniu ("Umowa") pomiędzy:

  COLLEGIUM DA VINCI niepubliczną uczelnią wyższą z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kutrzeby 10 (kod pocztowy 61-719), wpisaną do Rejestru Szkół Wyższych Niepublicznych pod numerem 90, NIP 7831121773, reprezentowana przez dr. inż. Krzysztofa Nowakowskiego - Rektora Uczelni zwaną dalej Uczelnią

  oraz HACKERU Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16a (kod pocztowy 02-092), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000818636, REGON: 385071728, NIP: 5223174432, reprezentowaną przez: pana Marka Gajewskiego – Prezesa Zarządu zwaną dalej HackerU


  (Ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

  (Nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miasto, NIP)

  *pola obowiązkowe

  Uczelnia, HackerU i Uczestnik w dalszej części Umowy zwani będą łącznie „Stronami”, zaś każdy z nich osobno „Stroną”.

  I. Przedmiot Umowy

  1. Przedmiotem Umowy jest rejestracja Uczestnika i przeprowadzenie z jego udziałem kursu weryfikacyjnego ("Kurs") w zakresie podstawowych zagadnień informatycznych i bezpieczeństwa cybernetycznego, organizowanego przez Uczelnię we współpracy z HackerU.
  2. Uczestnik potwierdza, że ukończył 18 rok życia lub uzyskał zgodę od rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Kursie, oraz nie był uprzednio karany za przestępstwo i nie toczy się wobec niego postępowanie w sprawie o przestępstwo. Ewentualna zgoda opiekunów na udział w kursie stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

  II. Forma Kursu

  1. Kurs odbywa się w formie zajęć w czasie rzeczywistym prowadzonych w formie zdalnych zajęć online/ lub stacjonarnych - w salach lekcyjnych, przy czym udział w zajęciach offline podlega wytycznym i zasadom władz oraz akceptacji Uczelni w formie pisemnej. Zmiana z Kursu online na offline wymaga pisemnej zgody Uczelni.
   online offline
  2. Kurs prowadzony jest w weekendy (sobota-niedziela) i składa się z 40 godzin lekcyjnych (każda godzina trwa 45 min).
  3. Kurs rozpoczyna się 14/11/2020 i obejmuje 5 sesji, każda po 8 godzin lekcyjnych, odbywających się zgodnie z Harmonogramem, który zostanie Uczestnikowi przekazany przed rozpoczęciem Kursu. Kurs kończy się egzaminem końcowym ("Egzamin").
  4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia Kursu i powiadomi o tym fakcie Uczestnika z wyprzedzeniem.
  5. Pozytywne zdanie Egzaminu i 100% frekwencja na Kursie są warunkiem niezbędnym do przystąpienia przez Uczestnika do kolejnego etapu szkolenia, tj. kursu rozszerzonego w zakresie cyberbezpieczeństwa ("Kurs Rozszerzony").
  6. Spełnienie warunków określonych w ust. 5 uprawnia Uczestnika do przystąpienia do Kursu Rozszerzonego w ciągu 6 miesięcy od ukończenia Kursu. Przekroczenie tego terminu spowoduje konieczność ponownego przystąpienia do Kursu.
  7. W celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Uczelnia i HackerU zobowiązują się do:
   1. zapewnienia bazy lokalowej służącej wykonaniu niniejszej umowy,
   2. zapewnienia odpowiedniej kadry instruktorów,
   3. zapewnienia prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uczelni oraz czytelni.

  III. Opłaty i zasady zwrotu kosztów

  1. Uczestnik rozumie i zobowiązuje się do uiszczenia dwóch opłat:
   1. kwoty 200 PLN za rejestrację na Kurs i rezerwację miejsca na liście uczestników ("Opłata Rejestracyjna"), uiszczanej przy rejestracji,
   2. kwoty 500 PLN tytułem opłaty za Kurs ("Opłata za Kurs"), która zostanie uiszczona przed rozpoczęciem Kursu;
  2. Obie płatności o których mowa w ust. 1 będą dokonywane przelewem na konto bankowe Uczelni: 69 1750 1019 0000 0000 2670 5517
  3. Za datę uregulowania zobowiązań wobec Uczelni uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
  4. Terminowe uiszczenie opłat o których mowa w ust. 1 jest warunkiem uczestnictwa w Kursie.
  5. Opłata Rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
  6. Jeżeli Uczestnik nie zda Egzaminu lub zdecyduje się nie kontynuować szkolenia w ramach Kursu Rozszerzonego, Opłata za Kurs zostanie zwrócona w całości, zgodnie z zasadami zwrotu kosztów określonymi w ust. 7 poniżej.
  7. Aby ubiegać się o zwrot Opłaty za Kurs, Uczestnik musi spełnić łącznie poniższe warunki:
   1. Uczestnik uczestniczył we wszystkich zajęciach w ramach Kursu i przystąpił do Egzaminu;
   2. W ciągu 5 dni kalendarzowych od uzyskania informacji o wyniku Egzaminu, Uczestnik zgłosi do Uczelni pisemny wniosek o zwrot kosztów.
  8. Rezygnacja z udziału w Kursie powinna być dokonana w formie pisemnego oświadczenia ("Oświadczenie o rezygnacji") pod rygorem nieważności. Jeśli Uczestnik dostarczy Oświadczenie o rezygnacji w ciągu dwóch tygodni od daty zawarcia umowy, ale nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Kursu, będzie miał prawo do pełnego zwrotu całej wpłaconej kwoty.
  9. Jeżeli Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów, zwrot ten zostanie wykonany w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Uczelnię Oświadczenia o rezygnacji.

  IV. Regulamin Kursu

  1. Uczestnik poprzez zawarcie Umowy zobowiązuje się przestrzegać poniższych postanowień przez cały okres trwania Kursu oraz po jego zakończeniu.
  2. Dostęp do Kursu, jego zawartości (w tym, między innymi, do zadań, egzaminów i ich rozwiązań), narzędzi, oprogramowania, stron internetowych, audio, wideo, tekstu, UI, zdjęć, grafiki, projektów i materiałów dydaktycznych ("Materiały Dydaktyczne") udzielany jest wyłącznie Uczestnikowi, wyłącznie w osobistych (niekomercyjnych) celach edukacyjnych w ramach Kursu i z zastrzeżeniem niniejszego dokumentu. Uczestnik nie może zezwalać innym osobom na dostęp, przeglądanie lub korzystanie z Kursu i Materiałów Dydaktycznych oraz nie może ich publikować, rozpowszechniać, transmitować, ujawniać ani udostępniać żadnej ich części osobom trzecim.
  3. Uczestnik biorący udział w Kursie online jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań dotyczących sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia internetowego, które HackerU przedstawi przed rozpoczęciem Kursu a także we własnym zakresie zapewnia sobie połączenie z Internetem, tak aby mógł uczyć się z powodzeniem i wykonywać wymagane zadania. Ani Uczelnia, ani HackerU nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia lub zakłócenia wynikające z nieodpowiednich parametrów technicznych, o których mowa powyżej.
  4. Uczelnia i HackerU zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Kursu, Materiałów Dydaktycznych, programu szkoleniowego, instruktorów oraz godzin i terminów zajęć w celu uwzględnienia ograniczeń w harmonogramie. Zmiana Materiałów Dydaktycznych ma na celu dostosowanie materiałów szkoleniowych i porządku tematycznego do zapotrzebowania rynku i aktualnych standardów Uczelni.
  5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się zachowywać w odpowiedni, profesjonalny i pełen szacunku sposób, we wszystkich formach, w tym podczas korespondencji i komunikacji z uczestnikami, instruktorami lub administratorami, a także do przestrzegania regulaminu Uczelni, wewnętrznych aktów i zarządzeń Uczelni i wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby kolidować z powyższym. Powyższe zasady mogą zostać zastąpione, uzupełnione lub zmodyfikowane w dowolnym momencie przez Uczelnię lub instruktora prowadzącego Kurs, po uprzednim pisemnym powiadomieniu uczestników Kursu. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że status Uczestnika kursu odpowiada statusowi słuchacza studiów podyplomowych Uczelni. Uczelnia na żądanie Uczestnika umożliwia mu zapoznanie się z dotyczącymi go regulaminami i aktami wewnątrzuczelnianymi.
  6. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Uczelni oraz HackerU, a także ich upoważnionym przedstawicielom zgody na utrwalenie na materiale fotograficznym i/lub wideo, swojego wizerunku w ramach uczestnictwa w Kursie. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich lub części nagranych materiałów w jakiejkolwiek formie jako części przyszłych publikacji, broszur lub innych materiałów drukowanych wykorzystywanych przez Uczelnię i HackerU do celów promocyjnych, edukacyjnych, a także na to, że wykorzystanie to będzie odbywać się bez uiszczania dodatkowych opłat, tantiem, specjalnego kredytu lub innego wynagrodzenia.
  7. Uczestnik zobowiązuje się nie archiwizować, nie nagrywać (w tym za pomocą audio, wideo lub w inny sposób), nie kopiować, nie drukować, nie pobierać, nie reprodukować, nie rozpowszechniać, nie reklamować, nie zmieniać, nie nadawać, nie wyświetlać, nie wykonywać, nie publikować, nie udzielać licencji, nie tworzyć dzieł pochodnych, nie oferować na sprzedaż, nie wykorzystywać do celów komercyjnych lub w inny sposób (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie) zawartości Kursu, Materiałów Dydaktycznych i informacji uzyskanych z lub za pośrednictwem Kursu.
  8. Uczestnik rozumie, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, na czas nieokreślony: (1) do korzystania z wszelkiej defensywnej i/lub ofensywnej wiedzy, technik i narzędzi nauczanych na Kursie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi na świecie przepisami prawa i zasadami etycznymi; (2) do powstrzymania się, na czas nieokreślony, od wykorzystywania nauczanej wiedzy do nielegalnych lub niewłaściwych celów, Uczestnik rozumie odpowiedzialność za uzyskanie takiej wiedzy i informacji, która jest przeznaczona wyłącznie dla większego dobra i do ochrony społeczeństwa przed złośliwymi atakami cybernetycznymi.
  9. Uczestnik nie może w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, we własnym imieniu lub w imieniu innej osoby lub podmiotu, zabiegać lub rekrutować pracowników HackerU.
  10. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wydalenia Uczestnika za niewłaściwe lub niedopuszczalne zachowanie lub niestosowanie się do zasad określonych w niniejszej Umowie.
  11. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia Opłaty za Kurs lub jej zwrotu.
  12. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o każdorazowej zmianie nazwiska, adresu korespondencji, telefonów, adresu poczty elektronicznej. W przypadku niepoinformowania o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 korespondencję wysłaną na podany uprzednio adres uważa się za skutecznie doręczoną.

  V. Własność intelektualna

  Uczestnik oświadcza, że rozumie i akceptuje, że:

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, niezależnie od ich rodzaju, na mocy dowolnego prawa i jurysdykcji, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane, czy nie, w tym w szczególności prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, dzieła autorskie, projekty, prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz inne prawa własności odnoszące się do wartości niematerialnych na Kursie oraz, w Materiałach Dydaktycznych i Informacjach zwrotnych oraz wszelkie ich modyfikacje, ulepszenia i prace pochodne pozostają wyłączną własnością HackerU ltd, zarejestrowaną na podstawie prawa izraelskiego lub podmiotów z nim powiązanych.
  2. Ani Uczestnik, ani żaden inny podmiot nie nabywa żadnych praw na podstawie niniejszej Umowy, wyraźnych lub dorozumianych, do treści Kursu lub Materiałów Dydaktycznych.
  3. Ani Kurs, ani żadna jego część nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych.

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków lub wykonała je nienależycie na skutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, mimo zachowania najwyższej staranności, w szczególności w związku ze zmianą przepisów krajowych lub zagranicznych, wydaniem lub niewydaniem odpowiednich decyzji przez administrację publiczną w kraju lub za granicą, klęskami żywiołowymi, wojnami, zamieszkami, blokadami dróg, strajkami.
  2. Uczestnik potwierdza otrzymanie ofert marketingowych i/lub materiałów reklamowych od Uczelni i HackerU.
  3. Podpisując niniejszą Umowę, Uczestnik akceptuje wszystkie zawarte w niej warunki.
  4. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która najpełniej realizować będzie cel gospodarczy danego postanowienia w sposób pierwotnie ustalony lub zamierzony przez Strony.
  5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  6. Wszelkie ewentualne spory jakie wynikną w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnemu, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Uczelni.
  7. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
   • Załącznik nr 1 – Zgoda opiekunów
  8. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
  *

  Administratorem danych osobowych jest Collegium da Vinci z siedzibą przy ul. Gen. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań oraz HackerU Polska z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa. Pełny dokument Polityki Prywatności znajdziesz na stronie tutaj.

  Podpisz poniżej:

  * pola obowiązkowe

  Powered by        

  Created by HackerU © 2020