Umowa o Przeprowadzenie Kursu Rozszerzonego

  Zawarta w dniu 24/01/2021 r. w Poznaniu ("Umowa") pomiędzy:

  COLLEGIUM DA VINCI niepubliczną uczelnią wyższą z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kutrzeby 10 (kod pocztowy 61-719), wpisaną do Rejestru Szkół Wyższych Niepublicznych pod numerem 90, NIP 7831121773, reprezentowana przez dr. inż. Krzysztofa Nowakowskego - Rektora Uczelni zwaną dalej Uczelnią

  oraz HACKERU Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16a (kod pocztowy 02-092), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000818636, REGON: 385071728, NIP: 5223174432, reprezentowaną przez: pana Marcina Ostrzyckiego - Prezesa Zarządu zwaną dalej HackerU


  (Ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

  (Nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miasto, NIP)

  *pola obowiązkowe

  Uczelnia, HackerU i Uczestnik w dalszej części Umowy zwani będą łącznie „Stronami”, zaś każdy z nich osobno „Stroną”.

  Przedmiot Umowy

  1. Przedmiotem Umowy jest rejestracja Uczestnika i umożliwienie mu udziału w kursie rozszerzonym w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego ( "Kurs" ), organizowanym przez Uczelnię we współpracy z HackerU.
  2. Uczestnik potwierdza, że ukończył 18 rok życia lub uzyskał zgodę od rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Kursie, oraz nie był uprzednio karany za przestępstwo i nie toczy się wobec niego postępowanie w sprawie o przestępstwo. Ewentualna zgoda opiekunów na udział w kursie stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
  3. Strony potwierdzają, że Uczestnik pomyślnie ukończył Kurs Weryfikacyjny, co pozwoliło mu na zapoznanie się z treścią i poziomem Kursu.

  Forma Kursu

  1. Kurs odbywa się w formie zajęć w czasie rzeczywistym prowadzonych w formie zdalnych zajęć online / lub stacjonarnych - w salach lekcyjnych, przy czym udział w zajęciach offline podlega wytycznym i zasadom władz oraz akceptacji Uczelni w formie pisemnej. Zmiana z kursu online na offline wymaga pisemnej zgody Uczelni.
   online offline
  2. Kurs prowadzony jest w weekendy i składa się z 540 godzin lekcyjnych (każda godzina trwa 45 minut). Kurs rozpoczyna się 30/01/2021 i obejmuje 68 sesji, każda po 8 godzin lekcyjnych, odbywających się zgodnie z Harmonogramem, który zostanie Uczestnikowi przekazany przed rozpoczęciem Kursu. Kurs kończy się egzaminem końcowym ( "Egzamin" ).
  3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia Kursu i powiadomi o tym fakcie Uczestnika z wyprzedzeniem.
  4. W celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Uczelnia i HackerU zobowiązują się do:
   1. zapewnienia bazy lokalowej służącej wykonaniu niniejszej Umowy,
   2. zapewnienia odpowiedniej kadry instruktorów,
   3. zapewnienia prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uczelni oraz czytelni.

  Opłaty i zasady zwrotu kosztów

  1. Uczestnik rozumie i zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za kurs („Opłata za Kurs”), w wysokości 23 000 PLN Wpłaty należy dokonać przy rejestracji:
   1. w systemie płatności on-line: Wirtualna Uczelnia CDV pod adresem https://wu.cdv.pl/, lub;
   2. w siedzibie Uczelni kartą kredytową i kartą debetową za pomocą terminala.
  2. Płatności na raty. Uczestnik może uiścić Opłatę za Kurs jednorazowo lub w ratach, według następującego harmonogramu:
   1. 1 rata – przed rozpoczęciem kursu
   2. 2 raty – z czego pierwsza rata płatna do dnia rozpoczęcia kursu, a druga rata do dnia 15/10/2021
   3. 10 rat – z czego pierwsza rata płatna do dnia rozpoczęcia Kursu, każda kolejna płatna do dnia 15 każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od pierwszego miesiąca trwania Kursu.
  3. Za datę uregulowania zobowiązań wobec Uczelni uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
  4. Terminowe uiszczenie opłaty o której mowa w ust. 1 (w formie jednorazowej lub kolejnych rat) jest warunkiem uczestnictwa w Kursie.
  5. Rezygnacja z udziału w Kursie może być dokonana w formie pisemnego oświadczenia ("Oświadczenie o rezygnacji") i zgodnie z poniższymi zasadami Uczestnik może być uprawniony do zwrotu pieniędzy:
   1. Jeśli Uczestnik dostarczy Oświadczenie o rezygnacji w ciągu dwóch tygodni od daty rejestracji, ale nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Kursu, będzie miał prawo do pełnego zwrotu całej wpłaconej kwoty.
   2. Rezygnacja, która nie wchodzi w zakres punktu 5.a

    - Jeśli Uczestnik wyśle Oświadczenie o rezygnacji na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Kursu, będzie miał prawo do pełnego zwrotu Opłaty za Kurs pomniejszonej o 10% (opłata za rezygnację), - Jeżeli Uczestnik wyśle Oświadczenie o rezygnacji na mniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem Kursu i do dnia rozpoczęcia Kursu będzie miał prawo do pełnego zwrotu Opłaty za Kurs pomniejszonej o 20% (opłata za rezygnację), - Jeśli Uczestnik wyśle Oświadczenie o rezygnacji po rozpoczęciu Kursu, ale przed zrealizowaniem 10% zajęć, Uczestnik będzie miał prawo do pełnego zwrotu Opłaty za Kurs pomniejszonej o 80% (opłata za rezygnację), - Jeśli Uczestnik wyśle Oświadczenie o rezygnacji po rozpoczęciu Kursu oraz po zrealizowaniu co najmniej 10% zajęć, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty za Kurs.
   3. Jeżeli Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów, zwrot ten zostanie wykonany w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Uczelnię Oświadczenia o rezygnacji.

  Regulamin Kursu

  1. Uczestnik poprzez zawarcie Umowy zobowiązuje się przestrzegać poniższych postanowień przez cały okres trwania Kursu oraz po jego zakończeniu.
  2. Dostęp do Kursu, jego zawartości (w tym, między innymi, do zadań, egzaminów i ich rozwiązań), narzędzi, oprogramowania, stron internetowych, audio, wideo, tekstu, UI, zdjęć, grafiki, projektów i wszelkich innych materiałów dydaktycznych ("Materiały Dydaktyczne") udzielany jest wyłącznie Uczestnikowi wyłącznie w osobistych (niekomercyjnych) celach edukacyjnych w ramach Kursu i z zastrzeżeniem niniejszego dokumentu. Uczestnik nie może zezwalać innym osobom na dostęp, przeglądanie lub korzystanie z Kursu i Materiałów Dydaktycznych oraz nie może ich publikować, rozpowszechniać, transmitować, ujawniać ani udostępniać żadnej ich części osobom trzecim.
  3. Uczestnik biorący udział w Kursie online jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania komputerowego, które HackerU przedstawi przed rozpoczęciem Kursu, a także we własnym zakresie zapewnia sobie połączenie z Internetem, tak aby mógł uczyć się z powodzeniem i wykonywać wymagane zadania. Ani Uczelnia, ani HackerU nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia lub zakłócenia wynikające z nieodpowiednich parametrów technicznych, o których mowa powyżej.
  4. Uczelnia i HackerU zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Kursu, Materiałów Dydaktycznych, programu szkoleniowego, instruktorów oraz godzin i terminów zajęć w celu uwzględnienia ograniczeń w harmonogramie. Zmiana Materiałów Dydaktycznych ma na celu dostosowanie materiałów szkoleniowych i porządku tematycznego do zapotrzebowania rynku i aktualnych standardów Uczelni.
  5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się zachowywać w odpowiedni, profesjonalny i pełen szacunku sposób, we wszystkich formach, w tym podczas zajęć, korespondencji i komunikacji z uczestnikami, instruktorami lub administratorami, a także do przestrzegania regulaminu Uczelni, wewnętrznych aktów i zarządzeń Uczelni i wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby kolidować z powyższym. Powyższe zasady mogą zostać zastąpione, uzupełnione lub zmodyfikowane w dowolnym momencie przez Uczelnię lub instruktora prowadzącego Kurs, po uprzednim pisemnym powiadomieniu uczestników Kursu. Uczestnik akceptuje właściwość Uczelni we wszystkich sprawach związanych z jego nauką. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że status Uczestnika kursu odpowiada statusowi słuchacza studiów podyplomowych Uczelni. Uczelnia na żądanie Uczestnika umożliwia mu zapoznanie się z dotyczącymi go regulaminami i aktami wewnątrzuczelnianymi.
  6. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Uczelni oraz HackerU, a także ich upoważnionym przedstawicielom zgody na utrwalenie na materiale fotograficznym i/lub wideo, swojego wizerunku w ramach uczestnictwa w Kursie. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich lub części nagranych materiałów w jakiejkolwiek formie jako części przyszłych publikacji, broszur lub innych materiałów drukowanych wykorzystywanych przez Uczelnię i HackerU do celów promocyjnych, edukacyjnych, a także na to, że wykorzystanie to będzie odbywać się bez uiszczania dodatkowych opłat, tantiem, specjalnego kredytu lub innego wynagrodzenia.
  7. Uczestnik zobowiązuje się nie archiwizować, nie nagrywać (w tym za pomocą audio, wideo lub w inny sposób), nie kopiować, nie drukować, nie pobierać, nie reprodukować, nie rozpowszechniać, nie reklamować, nie zmieniać, nie nadawać, nie wyświetlać, nie wykonywać, nie publikować, nie udzielać licencji, nie tworzyć dzieł pochodnych, nie oferować na sprzedaż, nie wykorzystywać do celów komercyjnych lub w inny sposób (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie) zawartości Kursu, Materiałów Dydaktycznych i informacji uzyskanych z lub za pośrednictwem Kursu.
  8. Uczestnik rozumie, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, na czas nieokreślony: (1) do korzystania z wszelkiej defensywnej i/lub ofensywnej wiedzy, technik i narzędzi nauczanych na Kursie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi na świecie przepisami prawa i zasadami etycznymi; (2) do powstrzymania się, na czas nieokreślony, od wykorzystywania nauczanej wiedzy do nielegalnych lub niewłaściwych celów, Uczestnik rozumie odpowiedzialność za uzyskanie takiej wiedzy i informacji, która jest przeznaczona wyłącznie dla większego dobra i do ochrony społeczeństwa przed złośliwymi atakami cybernetycznymi.
  9. Uczestnik nie może w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, we własnym imieniu lub w imieniu innej osoby lub podmiotu, zabiegać lub rekrutować pracowników HackerU.
  10. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wydalenia Uczestnika za niewłaściwe lub niedopuszczalne zachowanie lub niestosowanie się do zasad określonych w niniejszej Umowie.
  11. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia Opłaty za Kurs lub jej zwrotu.
  12. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o każdorazowej zmianie nazwiska, adresu korespondencji, telefonów, adresu poczty elektronicznej. W przypadku niepoinformowania o zmianie powyższych danych korespondencję wysłaną na podany uprzednio adres uważa się za skutecznie doręczoną.

  Zasady Przebiegu Kursu

  1. Uczestnictwo. Obecność na kursie jest wymagana.
  2. Pozytywna ocena uczestnictwa w Kursie. Uczestnik musi spełnić następujące warunki, aby uzyskać pozytywną ocenę na Kursie.
   1. Uczestnik musi uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć w ramach danego modułu. Jest to obowiązkowe i stanowi warunek uzyskania certyfikatu ukończenia, identyfikatora cyfrowego konkretnego modułu oraz możliwości przeprowadzenia rozmów z partnerami i podmiotami współpracującymi z HackerU. Uczestnik musi dostarczyć Uczelni dokumentację okoliczności łagodzących przyczynę swojej nieobecności w celu indywidualnego rozpatrzenia każdego przypadku.
   2. W każdym z realizowanych zajęć, Uczestnik musi uczestniczyć w całości, tak aby zostały one mu zaliczone.
   3. Jeżeli Uczestnik przewiduje wcześniejsze opuszczenie zajęć, musi powiadomić o tym instruktora przed rozpoczęciem zajęć. Uczestnik musi podać powód przedwczesnego opuszczenia zajęć i zająć miejsce w klasie w taki sposób, aby jego wcześniejsze wyjście nie zakłócało pracy innych uczestników ani instruktora.
   4. Uczestnik z odsetkiem nieobecności wyższym niż 20% na moduł otrzyma ocenę niedostateczną dla tego modułu.
   5. W przypadku spóźnienia Instruktora o więcej niż 25 minut względem planowanej godziny rozpoczęcia zajęć Uczestnik ma prawo opuszczenia zajęć i otrzymania zaliczenia uczestnictwa w tych zajęciach. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie terminu zajęć prze HackerU, Uczelnię lub ich przedstawiciela.
   6. W celu zakwalifikowania się na dodatkowe korepetytorskie zajęcia, Uczestnik musi spełnić wymóg 80% uczestnictwa w Kursie, jak określono powyżej.
  3. Opinie uczestników. Uczestnik ma obowiązek udzielania w trakcie Kursu Informacji Zwrotnych („Informacje zwrotne”). Informacje zwrotne od uczestników jako fundamentalny element programu mają na celu pomoc w ciągłym aktualizowaniu i poprawianiu programu oraz śledzenie postępów Uczestnika i umożliwienie reakcji na potrzeby Uczestnika w sposób zindywidualizowany.
   1. Informacji zwrotnych udziela się za pomocą formularzy, które są przekazywane uczestnikom co tydzień.
   2. W przypadku odmowy udzielenia Informacji zwrotnej HackerU i Uczelnia mogą wypowiedzieć Umowę z Uczestnikiem.
   3. Informacje zwrotne będą wypełniane co tydzień, chyba że uczestnicy zostaną poinformowani o tym na piśmie w inny sposób.
   4. Uczestnik będzie miał możliwość rezygnacji z przedstawiania Informacji zwrotnych, co będzie potwierdzeniem jego zadowolenia z Kursu i dotychczasowego doświadczenia.
   5. Formularze Informacji zwrotnej wymagają od uczestników wyrażenia zgody na wykorzystanie zdobytej wiedzy w sposób etyczny i zgodny z prawem. Zgoda ta musi być wyrażona niezależnie od tego, czy Uczestnik zdecyduje się nie udzielać opinii, czy też nie.
  4. Zadania i projekty.
   1. Wszystkie zadania powinny być oddane do rozliczenia w terminie wyznaczonym przez instruktora, chyba że instruktor dokona wcześniejszych pisemnych ustaleń z Uczestnikiem, na co najmniej 48 godzin przed pierwotnym terminem realizacji zadania. Uczestnik musi dostarczyć dokumentację okoliczności łagodzącej z powodu późnego terminu wykonania zadania.
   2. Niezrozumiałe treści lub instrukcje projektowe muszą być niezwłocznie zgłoszone przez Uczestnika, tak aby instruktor mógł odpowiedzieć na pytania lub wątpliwości przed terminem realizacji projektu. Biorąc pod uwagę krótki charakter zajęć i czas spędzany z każdym instruktorem, ważne jest, aby projekt i treść zajęć były zrozumiałe na początku każdej sesji.
   3. Opóźnienia w zakresie realizacji projektu nie będą przyjmowane i nie będą przedłużane, chyba że będą uzasadnione udokumentowanymi okolicznościami łagodzącymi.
   4. Każde zadanie musi być wykonane zgodnie z instrukcjami podanymi w klasie.
   5. Oficjalny protokół z oceny jest dostarczany Uczestnikowi przez Biuro Karier i Postępu Zawodowego po zakończeniu Kursu. Uczestnik otrzyma certyfikat Cyber Security Professional po pomyślnym wypełnieniu wszystkich wymogów programu, w tym wyznaczonych projektów i zadań Cyber Lab.
  5. Klasyfikacja i elementy składowe.
   1. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach nie przewiduje się dodatkowych zajęć ani dodatkowego kredytu na niewykorzystany czas.
   2. Oceny z każdego modułu Kursu będą oparte na egzaminie pisemnym, zrealizowanych projektach i zadaniach lub obu tych elementach.
   3. W celu pomyślnego ukończenia Kursu, Uczestnik musi pomyślnie ukończyć wszystkie moduły programu z oceną co najmniej 70 lub wyższą, w oparciu o podany podział ocen i spełnić wymagania dotyczące obecności we wszystkich modułach.
  6. Komunikacja.
   1. Uczestnik powinien kontaktować się z administratorami i instruktorami za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli ma pytania poza godzinami pracy i/lub czasem zajęć. Uczestnik powinien starać się przedstawiać pytania w czasie zajęć i w przerwach, aby zminimalizować komunikację mailową poza godzinami zajęć.
   2. Uczestnik uznaje i przyjmuje do wiadomości, że instruktorzy programu są pełnoetatowymi praktykami zawodowymi. W związku z tym Uczestnik powinien oczekiwać odpowiedzi od instruktora w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty wysłania wiadomości e-mail. Uczestnik wysyłający e-mail w weekendy lub święta nie może oczekiwać, że instruktor przeczyta ten e-mail aż do pierwszego dnia roboczego po weekendzie lub święcie.
   3. O ile uczestnicy nie zostaną poinstruowani inaczej, nie powinni kontaktować się w formie czatu z instruktorami ani z administratorami. Wszelka korespondencja prowadzona w ten sposób uznawana jest za korespondencję o charakterze nieformalnym. Wszelkie wątpliwości lub wnioski muszą być realizowane w sposób oficjalny i profesjonalny za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7. Etyka / Plagiat.
   1. Uczestnik jest zobowiązany do prowadzenia własnych badań i realizacji zadań. Żadne zadania nie są uznawane za "projekty grupowe", chyba że Uczestnik otrzyma inne instrukcje.
   2. Każde zadanie stanowiące plagiat, tj. będące w całości lub części opracowaniem pracy wykonanej przez osobę inną niż Uczestnik, otrzyma (zerową) ocenę. W przypadku dwukrotnego wykonania przez Uczestnika zadania będącego plagiatem, Uczestnik otrzymuje ocenę niedostateczną dla modułu w realizacji którego popełnił drugi plagiat. Trzykrotne wykonanie przez Uczestnika zadania będącego plagiatem jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Kursu.

  Własność intelektualna

  Uczestnik oświadcza, że rozumie i akceptuje, że:

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, niezależnie od ich rodzaju, na mocy dowolnego prawa i jurysdykcji, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane, czy nie, w tym w szczególności prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, dzieła autorskie, projekty, prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz inne prawa własności odnoszące się do wartości niematerialnych na Kursie oraz, w Materiałach Dydaktycznych i Informacjach zwrotnych oraz wszelkie ich modyfikacje, ulepszenia i prace pochodne pozostają wyłączną własnością HackerU ltd, zarejestrowaną na podstawie prawa izraelskiego lub podmiotów z nim powiązanych.
  2. Ani Uczestnik, ani żaden inny podmiot nie nabywa żadnych praw na podstawie niniejszej Umowy, wyraźnych lub dorozumianych, do treści Kursu lub Materiałów Dydaktycznych.
  3. Ani Kurs, ani żadna jego część nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych.

  Postanowienia końcowe

  1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków lub wykonała je nienależycie na skutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, mimo zachowania najwyższej staranności, w szczególności w związku ze zmianą przepisów krajowych lub zagranicznych, wydaniem lub niewydaniem odpowiednich decyzji przez administrację publiczną w kraju lub za granicą, klęskami żywiołowymi, wojnami, zamieszkami, blokadami dróg, strajkami.
  2. Uczestnik potwierdza otrzymanie ofert marketingowych i/lub materiałów reklamowych od Uczelni i HackerU.
  3. Podpisując niniejszą Umowę, Uczestnik akceptuje wszystkie zawarte w niej warunki.
  4. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która najpełniej realizować będzie cel gospodarczy danego postanowienia w sposób pierwotnie ustalony lub zamierzony przez Strony.
  5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. Niniejszy dokument będzie miał zastosowanie wraz z warunkami korzystania z oprogramowania do nauki HackerU.
  6. Wszelkie ewentualne spory jakie wynikną w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnemu, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Uczelni.
  7. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
   • Załącznik nr 1 – Gwarancja Zatrudnienia
   • Załącznik nr 2 – Zgoda opiekunów
  8. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

  Niniejszym podpisuję ten dokument, akceptuję warunki i powyższe zasady uczestnictwa, potwierdzam iż nie posiadam przeszłości kryminalnej.

  *

  Administratorem danych osobowych jest Collegium da Vinci z siedzibą przy ul. Gen. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań oraz HackerU Polska z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa. Pełny dokument Polityki Prywatności znajdziesz na stronie tutaj.

  Podpisz poniżej:

  * pola obowiązkowe

  Powered by        

  Created by HackerU © 2020