Gwarancja Zatrudnienia

  *pola obowiązkowe

  Niniejsza Gwarancja Zatrudnienia jest zobowiązaniem HackerU Polska (zwanym dalej "Gwarantem") do pomocy Uczestnikowi w znalezieniu pracy pod warunkiem pełnego spełnienia opisanych poniżej wymogów i obowiązków.

  Warunki gwarancji zatrudnienia

  1. Gwarant oświadcza, że w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym Uczestnik poinformuje Gwaranta na piśmie o spełnieniu przez niego (Uczestnika) wymogów określonych w ust. 2-4 poniżej ("Okres Gwarancji"), Gwarant podejmie starania w celu zorganizowania pracy dla Uczestnika, bezpośrednio u Gwaranta, podmiotów z nim powiązanych lub u innych pracodawców. Jeżeli Gwarant nie znajdzie pracy dla Uczestnika w Okresie Gwarancji, Uczestnik będzie uprawniony do zatrudnienia przez Gwaranta w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem przez okres 2 miesięcy ("Okres Zatrudnienia") za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 5.750 zł brutto, na warunkach określonych w odrębnej umowie o pracę. Będzie to stanowić jedyną uzgodnioną formę rekompensaty zgodnie z niniejszym dokumentem.
  2. Aby skorzystać z Gwarancji Zatrudnienia, Uczestnik zobowiązany jest:
   1. do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć w trakcie trwania Kursu,
   2. terminowego przygotowania co najmniej 80% zadań domowych zgodnie z wymaganiami,
   3. zdania wszystkich wewnętrznych egzaminów w toku Kursu ze średnim wynikiem powyżej 70 punktów,
   4. zgromadzenia ponad 1500 punktów w systemie Lab Challenge,
   5. zdania egzaminu certyfikacyjnego OSCP na koszt własny Uczestnika, w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od zakończenia Kursu; Uczestnik zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Gwaranta o pomyślnym zakończeniu powyższych czynności i przesłania Gwarantowi kopii swojego certyfikatu OSCP.
  3. Uczestnik zobowiązuje się, w trakcie i po zakończeniu Kursu, do współpracy z Gwarantem w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zobowiązania, do przyjmowania zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne oraz do terminowego uczestniczenia w tych rozmowach z potencjalnymi pracodawcami, do terminowego wykonywania wszystkich zadań/testów wymaganych przez nich, tak długo, jak proponowane Uczestnikowi wynagrodzenie przewyższa łączną kwotę 8 400 zł (osiem tysięcy czterysta złotych) brutto miesięcznie ("Wynagrodzenie"), Uczestnik zobowiązuje się również do pisemnego informowania Gwaranta o postępach w realizacji wyżej wymienionych zadań.
  4. Uczestnik zachowa poufność danych zawartych w niniejszej Gwarancji Zatrudnienia. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa powyżej, pozostanie w mocy bezterminowo.
  5. Niezastosowanie się do postanowień niniejszej gwarancji zwalnia Gwaranta z jego zobowiązań wynikających z niniejszej Gwarancji Zatrudnienia.
  6. Niezależnie od powyższego, w następujących przypadkach niniejsza Gwarancja Zatrudnienia zostanie anulowana i przestanie obowiązywać, a Uczestnik nie będzie uprawniony do Okresu Zatrudnienia ani do jakiejkolwiek innej rekompensaty:
   1. Jeżeli Uczestnik otrzyma w Okresie Gwarancji lub wcześniej ofertę pracy za pośrednictwem Gwaranta, o wartości co najmniej równej wysokości Wynagrodzenia.
   2. Jeżeli Uczestnik zostanie zatrudniony w Okresie Gwarancji, nie za pośrednictwem Gwaranta i / lub zdecyduje się pozostać w dotychczasowym miejscu zatrudnienia, w obu przypadkach Uczestnik zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Gwaranta w ciągu 3 dni roboczych od daty zatrudnienia. Niezależnie od takiego powiadomienia niniejsza Gwarancja Pracy zostanie anulowana i przestanie obowiązywać.
  7. Gwarancja Zatrudnienia stanowi załącznik do Umowy o przeprowadzenie Kursu Rozszerzonego i nie jest ważna w przypadku innych umów / oświadczeń, zarówno pisemnych jak i ustnych, chyba że zostaną one podpisane przez strony w formie pisemnej.
  8. Jeśli Gwarant znajdzie Uczestnikowi pracę, Uczestnik zgadza się, że Gwarant będzie uprawniony do podawania i używania jego imienia I nazwiska, oraz miejsca pracy w swoich publikacjach i materiałach marketingowych.

  Podpisz poniżej:

  Powered by        

  Created by HackerU © 2020