Gwarancja Zatrudnienia

  Pełne imię*
  Pełne nazwisko*
  Data urodzenia:
  Adres*
  E-mail*
  Nr. tel. komórkowego*
  PESEL*
  Data*

  *pola obowiązkowe

  Niniejsza Gwarancja Zatrudnienia jest zobowiązaniem HackerU Polska (zwanym dalej "Gwarantem") do pomocy
  Uczestnikowi w znalezieniu pracy pod warunkiem pełnego spełnienia opisanych poniżej wymogów i obowiązków.

  Warunki gwarancji zatrudnienia

  1. Gwarant oświadcza, że w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym Uczestnik poinformuje Gwaranta na piśmie o spełnieniu przez niego (Uczestnika) wymogów określonych w ust. 2-4 poniżej ("Okres Gwarancji"), Gwarant podejmie starania w celu zorganizowania pracy dla Uczestnika, bezpośrednio u Gwaranta, podmiotów z nim powiązanych lub u innych pracodawców. Jeżeli Gwarant nie znajdzie pracy dla Uczestnika, Uczestnik będzie uprawniony do zwrotu 50% Opłaty za Kurs, która została uprzednio zapłacona przez Uczestnika ("Zwrot") i będzie stanowić jedyną uzgodnioną formę rekompensaty zgodnie z niniejszym dokumentem.
  2. Aby skorzystać z Gwarancji Zatrudnienia, Uczestnik zobowiązany jest:
   a. do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć w trakcie trwania Kursu,
   b. terminowego przygotowania co najmniej 80% zadań domowych zgodnie z wymaganiami,
   c. zdania wszystkich wewnętrznych egzaminów w toku Kursu ze średnim wynikiem powyżej 70% możliwych do uzyskania punktów,
   d. zgromadzenia ponad 1500 punktów w systemie Lab Challenge,
   e. zdania egzaminu certyfikacyjnego OSCP na koszt własny Uczestnika; Uczestnik zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Gwaranta o pomyślnym zakończeniu powyższych czynności i przesłania Gwarantowi kopii swojego certyfikatu OSCP.
  3. Uczestnik zobowiązuje się, w trakcie i po zakończeniu Kursu, do współpracy z Gwarantem w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zobowiązania, oraz do terminowego uczestniczenia we wszystkich rozmowach kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami, do terminowego wykonywania wszystkich zadań/testów wymaganych przez nich, tak długo, jak proponowane Uczestnikowi wynagrodzenie przewyższa łączną kwotę 8 400 złotych brutto miesięcznie ("Wynagrodzenie"), Uczestnik zobowiązuje się również do pisemnego informowania Gwaranta o postępach w realizacji wyżej wymienionych zadań.
  4. Uczestnik zachowa poufność danych zawartych w niniejszej Gwarancji Zatrudnienia. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa powyżej, pozostanie w mocy bezterminowo.
  5. Niezastosowanie się do postanowień niniejszej gwarancji zwalnia Gwaranta z jego zobowiązań wynikających z niniejszej Gwarancji Zatrudnienia.
  6. Niezależnie od powyższego, w następujących przypadkach niniejsza Gwarancja Zatrudnienia zostanie anulowana i przestanie obowiązywać, a Uczestnik nie będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy ani do jakiejkolwiek innej rekompensaty :
   6.1 Jeśli Uczestnik dostarczy Oświadczenie o rezygnacji w ciągu dwóch tygodni od daty rejestracji, ale nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Kursu, będzie miał prawo do pełnego zwrotu całej wpłaconej kwoty.
   6.2 Jeżeli Uczestnik zostanie zatrudniony w Okresie Gwarancji, nie za pośrednictwem Gwaranta i / lub zdecyduje się pozostać w dotychczasowym miejscu zatrudnienia, w obu przypadkach Uczestnik zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Gwaranta w ciągu 3 dni roboczych od daty zatrudnienia. Niezależnie od takiego powiadomienia niniejsza Gwarancja Pracy zostanie anulowana i przestanie obowiązywać.
  7. Gwarancja Zatrudnienia stanowi załącznik do Umowy o przeprowadzenie Kursu Rozszerzonego i nie jest ważna w przypadku innych umów / oświadczeń, zarówno pisemnych jak i ustnych, chyba że zostaną one podpisane przez strony w formie pisemnej.
  8. Jeśli Gwarant znajdzie Uczestnikowi pracę, Uczestnik zgadza się, że Gwarant będzie uprawniony do podawania i używania jego imienia I nazwiska, oraz miejsca pracy w swoich publikacjach i materiałach marketingowych.  Podpis Uczestnika:

  Powered by        

  Created by HackerU © 2020