Umowa o Przeprowadzenie Kursu Weryfikacyjnego

  Zawarta w dniu 24/01/2021r. w Poznaniu ("Umowa") pomiędzy:


  COLLEGIUM DA VINCI z siedzibą w Poznaniu (61-719), przy ul. Gen. T. Kutrzeby 10, NIP: 7831121773 , REGON: 630705827, wpisanym do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 90 reprezentowanym przez Rektora dr. inż. Krzysztofa NowakowskiegoorazHACKERU Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16a (02-092), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dlam.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000818636, REGON: 385071728, NIP: 5223174432 (”HackerU”) reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marcina Ostrzyckiego

  Wpisz imię i nazwisko*
  Numer i seria dokumentu tożsamości*
  Data urodzenia (mm/dd/rrrr):
  Adres do korespondencji*
  (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)
  E-mail*
  Telefon komórkowy*
  PESEL*
  Dane do faktury
  (Nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miasto, NIP):

  *pola obowiązkowe
  Uczelnia, HackerU i Uczestnik w dalszej części Umowy zwani będą łącznie „Stronami”, zaś każdy z nich osobno „Stroną”.

  Przedmiot Umowy

  1. Przedmiotem Umowy jest rejestracja i przeprowadzenie kursu weryfikacyjnego ("Kurs") w zakresie podstawowych zagadnień informatycznych i bezpieczeństwa cybernetycznego, organizowanego przez Uczelnię we współpracy z HackerU Polska ("HackerU").
  2. Uczestnik jest zainteresowany uczestnictwem w Kursie: w zajęciach na żywo online lub offline - w salach lekcyjnych.
   Zmiana z Kursu online na offline wymaga zgody Uczelni.
   online offline
  3. Uczestnik potwierdza, że ma skończone 18 lat lub uzyskał zgodę od rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Kursie, oraz nie ma żadnej przeszłości kryminalnej.
  4. Kurs prowadzony jest w weekendy i składa się z godzin lekcyjnych (każda godzina trwa 45 minut).
   Kurs rozpoczyna się . Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia Kursu i powiadomi o tym fakcie Uczestnika z wyprzedzeniem. Kurs kończy się egzaminem końcowym ("Egzamin").
  5. Pozytywne zdanie Egzaminu i 100% frekwencja na Kursie są niezbędne do przystąpienia do kolejnego etapu szkolenia, tj. kursu rozszerzonego w zakresie cyberbezpieczeństwa ("Kurs Rozszerzony"), w ciągu 6 miesięcy od ukończenia Kursu. Przekroczenie tego terminu spowoduje konieczność ponownego przystąpienia do Kursu.

  Opłaty i zasady zwrotu kosztów

  1. Uczestnik rozumie i zobowiązuje się do uiszczenia dwóch opłat, tj. kwoty 200 PLN za rejestrację na Kurs i rezerwację miejsca na liście uczestników ("Opłata Rejestracyjna"), która zostanie uiszczona przy rejestracji, oraz kwoty 500 PLN tytułem opłaty za Kurs ("Opłata za Kurs"), która zostanie uiszczona przed rozpoczęciem Kursu; obie płatności będą dokonywane przelewem na konto bankowe Uczelni: 69 1750 1019 0000 0000 2670 5517 W Kursie może wziąć udział tylko Uczestnik, który zapłacił Opłatę Rejestracyjną i Opłatę za Kurs.
  2. Jeżeli Uczestnik nie zda egzaminu lub zdecyduje się nie kontynuować szkolenia w ramach Kursu Rozszerzonego, Opłata za Kurs zostanie zwrócona w całości, pomniejszona o Opłatę Rejestracyjną, zgodnie z poniższymi zasadami zwrotu kosztów.
  3. Aby ubiegać się o zwrot Opłaty za Kurs, Uczestnik musi dodatkowo spełnić wszystkie poniższe warunki:
   • Uczestnik uczestniczył we wszystkich zajęciach w ramach Kursu i przystąpił do Egzaminu, • W ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończenia Kursu, Uczestnik zgłosił pisemny wniosek o zwrot kosztów.
  4. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu Opłaty za Kurs (Opłata Rejestracyjna nie podlega zwrotowi), tylko wtedy, gdy Uczestnik dostarczył pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Kursie pocztą elektroniczną na co najmniej 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem.

  Regulamin Kursu

  1. Dostęp do Kursu, jego zawartości i materiałów dydaktycznych ("Materiały Dydaktyczne") ma Uczestnik wyłącznie na potrzeby własnej nauki, nie może zezwalać innym osobom na dostęp, przeglądanie lub korzystanie z Kursu i Materiałów Dydaktycznych.
  2. Uczestnik uczestniczący w Kursie online jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań dotyczących sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia internetowego, które powinny być zapewnione przed rozpoczęciem Kursu.
  3. Uczelnia i HackerU zastrzega sobie prawo do zmiany treści Kursu, Materiałów Dydaktycznych, programu szkoleniowego, instruktorów oraz godzin i terminów zajęć w celu uwzględnienia ograniczeń w harmonogramie. Zmiana Materiałów Dydaktycznych ma na celu dostosowanie materiałów szkoleniowych i porządku tematycznego do zapotrzebowania rynku i aktualnych standardów Uczelni.
  4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się zachowywać w odpowiedni, profesjonalny i pełen szacunku sposób, we wszystkich formach, w tym podczas korespondencji i komunikacji z uczestnikami, instruktorami lub administratorami, a także do przestrzegania regulaminu Uczelni i wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby kolidować z powyższym. Powyższe zasady mogą zostać zastąpione, uzupełnione lub zmodyfikowane w dowolnym momencie przez Uczelnię lub instruktora prowadzącego Kurs, po uprzednim pisemnym powiadomieniu uczestników Kursu.
  5. Uczestnik zobowiązuje się nie archiwizować, nie nagrywać (w tym za pomocą audio, wideo lub w inny sposób), nie kopiować, nie drukować, nie pobierać, nie reprodukować, nie rozpowszechniać, nie zmieniać, nie nadawać, nie wyświetlać, nie wykonywać, nie publikować, nie udzielać licencji, nie tworzyć dzieł pochodnych, nie oferować na sprzedaż, nie wykorzystywać do celów komercyjnych lub w inny sposób (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie) zawartości Kursu, Materiałów Dydaktycznych i informacji uzyskanych z lub za pośrednictwem Kursu.
  6. Uczestnik rozumie, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, na czas nieokreślony: (1) do korzystania z wszelkiej defensywnej i/lub ofensywnej wiedzy, technik i narzędzi nauczanych na Kursie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi na świecie przepisami prawa i zasadami etycznymi; (2) do powstrzymania się, na czas nieokreślony, od wykorzystywania nauczanej wiedzy do nielegalnych lub niewłaściwych celów, Uczestnik rozumie odpowiedzialność za uzyskanie takiej wiedzy i informacji, która jest przeznaczona wyłącznie dla większego dobra i do ochrony społeczeństwa przed złośliwymi atakami cybernetycznymi .
  7. Uczestnik nie może w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, we własnym imieniu lub w imieniu innej osoby lub podmiotu, zabiegać lub rekrutować pracowników HackerU.
  8. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wydalenia Uczestnika za niewłaściwe lub niedopuszczalne zachowanie lub niestosowanie się do zasad określonych w niniejszej Umowie.

  Własność intelektualna

  Uczestnik oświadcza, że rozumie i akceptuje, że:

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do programu edukacyjnego i Materiałów Dydaktycznych, jak również patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe oraz wszelkie ich modyfikacje, ulepszenia i prace pochodne pozostają wyłączną własnością HackerU ltd, zarejestrowaną na podstawie prawa izraelskiego.
  2. Ani Uczestnik, ani żaden inny podmiot nie nabywa żadnych praw na podstawie niniejszej Umowy, wyraźnych lub dorozumianych, do treści Kursu lub Materiałów Dydaktycznych.
  3. Ani Kurs, ani żadna jego część nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych.

  Postanowienia końcowe

  1. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia Opłaty za Kurs lub jej zwrotu.
  2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków lub wykonała je nienależycie na skutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, mimo zachowania najwyższej staranności, w szczególności w związku ze zmianą przepisów krajowych lub zagranicznych, wydaniem lub niewydaniem odpowiednich decyzji przez administrację publiczną w kraju lub za granicą, klęskami żywiołowymi, wojnami, zamieszkami, blokadami dróg, strajkami.
  3. Uczestnik potwierdza otrzymanie ofert marketingowych i/lub materiałów reklamowych od Uczelni i HackerU.
  4. Podpisując niniejszą Umowę, Uczestnik akceptuje wszystkie zawarte w niej warunki. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

  Niniejszym podpisuję ten dokument, akceptuję warunki i powyższe zasady uczestnictwa, potwierdzam iż nie posiadam przeszłości kryminalnej.

  *

  Administratorem danych osobowych jest Collegium da Vinci z siedzibą przy ul. Gen. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań oraz HackerU Polska z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa. Pełny dokument Polityki Prywatności znajdziesz na stronie. tutaj.

  Podpisz poniżej:

  Powered by        

  Created by HackerU © 2020